دانشجویان زمین شناسی دانشگاه باهنر کرمان
دانشجویان کارشناسی ارشد زمین شناسی کرمان - شیراز- شاهرود

موارد امتحانی و ضریب دروس ، ظرفیت پذیرش در دانشگاه سراری ، پیام نور و آزاد کارشناسی ارشد زمین شناسی


گرایش زمین شناسی اقتصادی ،  گرایش  چینه فسیل ، گرایش رسوب شناسی ، گرایش آبشناسی ، گرایش زیست محیطی ، گرایش زمین شناسی مهندسی ، گرایش پترولوژی ، گرایش تکتونیک ،  گرایش  نفت


همگی را در اینجا دریافت کنید
برچسب‌ها: موارد امتحانی و ضریب دروس, ظرفیت پذیرش در دانشگاه سراری, پیام نور و آزاد کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش زم, گرایش چینه فسیل, گرایش رسوب شناسی, گرایش آبشناسی, گرایش زیست محیطی

ارسال توسط محمد کشکویی جهرمی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم فروردین 1391
 

زبان عمومی : ۱-physical geology 2-Understanding Earth ( از دانشگاه آریزونای شمالی ) 3-زبان تخصصی زمین شناسی-مرتضی پیروز 4- Essential geology 5- sedimentary (Taker) 6- زبان تخصصی زمین شناسی – انتشارات پیام نور **

زمین شناسی اقتصادی : ۱-زمین شناسی اقتصادی- جمشید شهاب پور ۲-زمین شناسی اقتصادی كاربردی- محمد حسن كریم پور- دانشگاه فردوسی مشهد ۳-مقدمه ای بر زمین شناسی كانسنگها- فرید مر و جواد مقدسی ۴-مبانی زمین شناسی اقتصادی- عبدالمجید یعقوب پور – مركز نشر دانشگاهی 5-زمین شناسی اقتصادی- دكتر فرید مُر – دانشگاه شیراز **

ژئوشیمی: ۱ -اصول ژئوشیمی-فرید مر(برایان میسون)-انتشارات دانشگاه شیراز **

سنگ شناسی: ۱-سنگ شناسی آذرین- معین وزیری- دانشگاه تربیت معلم ۲ـ سنگ شناسی اذرین دکتر سید مسعود همام ۳-سنگ شناسی دگرگونی- درویش زاده-انتشارات پیام نور ۴-سنگ شناسی رسوبی- موریس.ای.تاكر 5- سنگ شناسی رسوبی – دكتر سحابی- دانشگاه تهران **

چینه شناسی : ۱-چینه نگاری- خسرو خسرو تهرانی-دانشگاه تهران ۲ـاصول چینه نگاری دانشگاه اصفهان وزیری طاهری جعفریان ۳-اصول چینه شناسی دانشگاه لرستان ایرج مغفوری ۴-چینه شناسی و رخدادهای زمین شناسی- خسرو خسرو تهرانی 5-جزوء چینه شناسی – دكتر شمیرانی-دانشگاه شهید بهشتی **

زمین شناسی ساختمانی 1-زمین شناسی ساختمانی (جزوء درسی)- دكتر الیاسی- دانشگاه تهران 2- زمین شناسی ساختمانی = دكتر پور كرمانی- انتشارات علوی 3- زمین شناسی ساختمانی- دكتر مهدی علوی- سازمان زمین شناسی

 **زمین شناسی ایران : ۱-زمین شناسی ایران- دكتر درویش زاده – نشر دانش امروز 2- زمین شناسی ایران- دكتر درویش زاده- دانشگاه تربیت معلم 3-دیباچه ای بر ماگماتیسم در ایران- حسین معین وزیری 4-زمین شناسی ایران- آقا نباتی

**رسوب شناسی: ۱-رسوب شناسی-رضا موسوی حرمی-انتشارات آستان قدس ۲-سنگ شناسی رسوبی-موریس.ای.تاكر،ترجمه:موسوی حرمی و اسدا... محبوبی ۳-جزوه درسی رسوب شناسی دانشگاه علوم پایه دامغان-مهندس اهری پور ۴-مبانی زمین شناسی-ادوارد.جی.تاربوك و فردریك.ك.لوتگن،ترجمه:رسول اخروی

 **زمین شناسی مهندسی 1-زمین شناسی مهندسی –دكتر معماریان-دانشگاه تهران 2-زمین شناسی مهندسی-دكتر بهنیا و طباطبایی- دانشگاه تهران 3-مكانیك خاك – براجا ام داس- مترجم صالح زاده- دانشگاه علم و صنعت ایران

** زمین شناسی نفت 1-زمین شناسی نفت – دكتر سحابی – دانشگاه تهران ** دیرینه شناسی 1-دیرینه شناسی – دكتر خسروتهرانی-دانشگاه تهران 2- جزوء دیرینه شناسی – دكتر عزیز الله طاهری- دانشگاه صنعتی شاهرود

 ** آبهای زیر زمینی 1- آبهای زیر زمینی-دكتر صداقت – انتشارات پیام نور **

سوالات ادوار کنکور کارشناسی ارشد زمین شناسیارسال توسط زهرا غلامی
 
تاريخ : سه شنبه دوازدهم مرداد 1389

  گرایش رسوب شناسی

مواد امتحانی ویژه آزمون سراسری سال 1390 

نام درس

سنگ شناسی

ایران

ساختمانی

رسوب شناسی

ضریب درس

1

1

1

3

نام درس

چینه شناسی

نفت

 

 

ضریب درس

 1

 1

 

 

مواد امتحانی ویژه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی  

نام درس

سنگ شناسی

ایران

رسوب شناسی

چینه شناسی

ضریب درس

3

1

2

2

  •   زبان انگلیسی ( زبان عمومی و تخصصی ) با ضریب 2 در کلیه گرایشها مؤثر می باشد.

 دانشگاههای پذیرش کننده

دانشگاه های سراسری

بیرجند - اصفهان - بوعلی سینا همدان - تربیت معلم تهران - تهران - شهید بهشتی - فردوسی مشهد - هرمزگان (بندرعباس)

دانشگاه آزاد

تهران شمال - تهران علوم و تحقیقات - خوراسگان - زاهدان - شاهرود

 


 گرایش چینه فسیل

 مواد امتحانی ویژه آزمون سراسری سال 1390  

نام درس

چینه شناسی

ایران

ساختمانی

رسوب شناسی

ضریب درس

2

1

1

1

نام درس

 دیرینه شناسی

نفت

 

 

ضریب درس

2

 1

 

 

 مواد امتحانی ویژه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی

نام درس

سنگ شناسی

ایران

چینه شناسی

دیرینه شناسی

ضریب درس

2

1

2

3

دانشگاههای پذیرش کننده

دانشگاه های سراسری

ارومیه - اصفهان - پیام نور شیراز - پیام نور تهران - پیام نور بیرجند - پیام نور تبریز - تربیت معلم تهران - تهران - باهنر کرمان - شهید بهشتی - فردوسی مشهد - علوم پایه دامغان - پژوهشکده علوم زمین - غیرانتفاعی کرمان

دانشگاه آزاد

آشتیان - تهران شمال - تهران علوم و تحقیقات - خرم آباد - شیراز - مشهد

 


گرایش زیست محیطی

 مواد امتحانی ویژه آزمون سراسری سال 1390

نام درس

آبشناسی

رسوب شناسی

اقتصادی

ژئوشیمی

ضریب درس

1

1

1

2

نام درس

مهندسی

زیست محیطی

 

 

ضریب درس

 1

 2

 

 

مواد امتحانی ویژه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی

نام درس

سنگ شناسی

ایران

ساختمانی

ژئوشیمی

ضریب درس

 

 

 

 

دانشگاههای پذیرش کننده

دانشگاه های سراسری

شهید باهنر کرمان - صنعتی شاهرود - شیراز - فردوسی مشهد

دانشگاه آزاد

 

 


گرایش آبشناسی

   مواد امتحانی ویژه آزمون سراسری سال 1390  

نام درس

آبشناسی

ایران

ساختمانی

رسوب شناسی

ضریب درس

3

1

1

1

نام درس

مهندسی

زیست محیطی

 

 

ضریب درس

 1

 1

 

 

 مواد امتحانی ویژه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی 

نام درس

سنگ شناسی

ایران

آبشناسی

ساختمانی

ضریب درس

2

1

3

2

 دانشگاههای پذیرش کننده  

دانشگاه های سراسری

 تربیت معلم تهران - تبریز - شهید بهشتی - شهید چمران اهواز - شیراز - صنعتی شاهرود - زاهدان - فردوسی مشهد

دانشگاه آزاد

تهران علوم و تحقیقات

 


 گرايش زمين شناسي  مهندسي

مواد امتحانی ویژه آزمون سراسری سال 1390 

نام درس

سنگ شناسی

ایران

ساختمانی

آبشناسی

ضریب درس

1

1

1

1

نام درس

 مهندسی

 زیست محیطی

 

 

ضریب درس

 3

 1

 

 

 مواد امتحانی ویژه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی 

نام درس

سنگ شناسی

ایران

ساختمانی

مهندسی

ضریب درس

2

1

2

3

 دانشگاههای پذیرش کننده 

دانشگاه های سراسری

اصفهان - بوعلی سینا همدان - تربیت مدرس تهران - تهران - فردوسی مشهد

دانشگاه آزاد

تهران علوم و تحقیقات - زاهدان

 


 گرايش پترولوژي

مواد امتحانی ویژه آزمون سراسری سال 1390 

نام درس

سنگ شناسی

ایران

ساختمانی

ژئوشیمی

ضریب درس

3

1

1

1

نام درس

چینه شناسی

اقتصادی

 

 

ضریب درس

 1

 1

 

 

 مواد امتحانی ویژه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی 

نام درس

سنگ شناسی

ایران

ساختمانی

ژئوشیمی

ضریب درس

3

1

2

2

 دانشگاههای پذیرش کننده 

دانشگاه های سراسری

اصفهان - بوعلی سینا همدان - تبریز - تربیت مدرس تهران - تربیت معلم تهران - تهران - دامغان - زنجان - باهنر کرمان - شهید بهشتی - صنعتی شاهرود - بیرجند - فردوسی مشهد - پژوهشکده علوم زمین

دانشگاه آزاد

تهران شمال - تهران علوم و تحقیقات - خوراسگان - شاهرود

 


گرايش زمين شناسي اقتصادي

مواد امتحانی ویژه آزمون سراسری سال 1390 

نام درس

سنگ شناسی

ایران

ساختمانی

ژئوشیمی

ضریب درس

1

1

1

1

نام درس

اقتصادی

 زیست محیطی

 

 

ضریب درس

3

 1

 

 

 مواد امتحانی ویژه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی 

نام درس

سنگ شناسی

ایران

ژئوشیمی

اقتصادی

ضریب درس

2

1

2

3

 دانشگاههای پذیرش کننده 

دانشگاه های سراسری

بوعلی سینا (همدان) - پیام نور تبریز - پیام نور تهران  - ارومیه - تبریز - تهران - سیستان و بلوچستان - باهنر کرمان - شهید بهشتی - شیراز - شهید چمران (اهواز) - فردوسی مشهد - لرستان (خرم آباد) - گلستان (گرگان) - پژوهشکده علوم زمین - علوم پایه دامغان - پیام نور تهران و تبریز

دانشگاه آزاد

تهران شمال - تهران علوم و تحقیقات - خرم آباد - شیراز - لاهیجان

 


گرايش  زمين شناسي نفت

مواد امتحانی ویژه آزمون سراسری سال 1390 

نام درس

 چینه شناسی

ایران

ساختمانی

رسوب شناسی

ضریب درس

1

1

1

1

نام درس

 زیست محیطی

نفت

 

 

ضریب درس

 1

 3

 

 

 مواد امتحانی ویژه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی 

نام درس

رسوب شناسی

ایران

چینه شناسی

نفت

ضریب درس

2

1

2

3

 دانشگاههای پذیرش کننده 

دانشگاه های سراسری

 تهران - شهید چمران اهواز

دانشگاه آزاد

تهران شمال - تهران علوم و تحقیقات

 


گرايش تكتونيك

 مواد امتحانی ویژه آزمون سراسری سال 1390 

نام درس

سنگ شناسی

ایران

ساختمانی

 چینه شناسی

ضریب درس

1

1

3

1

نام درس

رسوب شناسی

مهندسی

 

 

ضریب درس

 1

 1

 

 

 مواد امتحانی ویژه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی 

نام درس

سنگ شناسی

ایران

ساختمانی

چینه شناسی

ضریب درس

1

2

3

2

 دانشگاههای پذیرش کننده 

دانشگاه های سراسری

بیرجند - تبریز - تربیت مدرس تهران - شهید بهشتی - شهیدباهنر (کرمان) - سیستان و بلوچستان - شیراز - صنعتی شاهرود - دامغان - پژوهشکده علوم زمین - فردوسی مشهد - گلستان (گرگان)

دانشگاه آزاد

تهران شمال - تهران علوم و تحقیقات - شاهرود - شیراز


برچسب‌ها: شیراز شارژ, shzcharge, com, امکان شارژ تلفن همراه از طریق اینترنت

ارسال توسط محمد کشکویی جهرمی

اسلایدر